You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Sırrı öğrenin hayatınız değişsin

Sırrı öğrenin hayatınız değişsin

Member
Sırrı öğrenin hayatınız değişsin
SIRRI ÖĞRENİN HAYATINIZ DEĞİŞSİN
Allah'ın 99 ismini zikretmek insanın gündelik hayatını değiştiriyor. Mesela sabırsız biri 'Ya Sabır' çekerek sabırlı olmayı başarabilir. Peki hangi ismi, günde kaç kez ve hangi halimiz için zikretmemiz gerekir? İşte cevabı... Merhametsizlere 'Er Rahim', 'Er Rahman', aşırı sinirlilere 'El Halim', sevgi ve muhabbeti az olanlara 'El Vedud', nereye gideceğini bilemeyenlere 'Er Reşid, sıkıntı içinde olanlara 'El Vekil'... Esmaül Hüsna yani Allah'ın isim ve sıfatlarını günlük hayatta zikretmenin insana pratik yararları var. Bu konuda ilahiyatçılar da doktorlar da hemfikir. Esmaü'l Hüsna üzerinde araştırma yapan isimlerden Dr. Ender Saraç sinirli birinin 'El-Halim' esmasını çekerek daha halim selim biri olabileceğine inanıyor. Tıpkı sabırsız birinin 'Ya Sabır' çekerek sabırlı olmayı becerebilmesi, merhametsiz birinin 'Er-Rahman, Er-Rahim' çekerek merhamet sahibi olmayı başardığı gibi. Zaman Gazetesi Kürsü Sayfası Editörü Süleyman Sargın, Esmaü'l Hüsna bilgisinin Allah-âlem ilişkisine ışık tutması ve sonuçta Allah'ı tanıma açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapıyor. Zira Kur'an'da da geçen bütün bu isim ve sıfatlar Allah'ı tanıtmakta. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülaziz Hatip'e göre Allah'ı, isim ve sıfatlarıyla tanımak, O'nu her an yanında hissetmek, insan için büyük bir emniyet ve saadet vesilesi. Kişi inandığı Allah'ın isimlerini ve manalarını bilmekle vasıtasız olarak O'nunla bir nevi dostluk ve diyalog kurma imkanı bulmuş olur. Bu güzel isimlerin bir kısmı Cenab-ı Hakk'ın varlığını ispat eder. Allah'ın Hayy, Baki, Kayyum gibi sıfatları onun varlığını inkar edenleri reddeder. Bazı sıfatları ise birliğini ispat eder. Vahid, Ehad, Samed, Ganiyy gibi. Güzel isimlerinin bir kısmı bütün varlıkların vücut bulmasında tek sebebin Cenab-ı Hak olduğunu ispat eder. Halik, Bari, Musavvir, Kavi gibi. İsimlerin bir kısmı da bütün âlemi tedbir ve idare edenin sadece Allah olduğunu gösterir. Bir kısmı da onun bütün noksan sıfatlardan uzak olduğunu, hiçbir varlığa benzemediğini ve kimseye muhtaç olmadığını ispat eder. Kuddus, Muhit, Mecid gibi... Allah'ın her biri sonsuz sırlar taşıyan isimleri, aynı zamanda kullarının ona yöneldiği birer kapı mahiyetinde. Farklı ihtiyaçlar içindeki insanlar, o derdinin devası olan ilâhî ismi zikrederek Allah'a halini arz eder. Mesela hasta olan bir insan, "Rahîm ve Raûf" veya "Şâfî ve Muâfî" isimleriyle; ihtiyaç sahibi fakir bir insan "Rezzâk, Fettâh, Kerîm ve Vehhâb" isimleriyle; ilme ihtiyaç duyan bir insan "Allâmu'l-Guyûb" ismiyle; hidayete mazhar olmak isteyen bir insan "Hâdî ve Nûr" isimleriyle; sabırlı olmak isteyen bir insan da "Sabûr" ismiyle duada bulunur.
Her insanda bir ismin tecellisi ön plana çıkabilir mi?
Fahrettin Razi'nin açıklamasına göre Allah'ın isimlerinden her birisi belli bir manaya delalet eder. Hangi ruha o mana galip gelirse o ruhun o isimle daha sıkı münasebeti bulunur. Üstelik o ismi zikretmeye devam ederse süratle o isimden istifade eder. Ancak burada insanın aklına hemen "Hangi Esma'yı günde kaç kez zikretmeliyim?" sorusu geliyor. Uzmanlar, 'İnsanlar hangi ismine ihtiyaç duyuyorlarsa bu ihtiyacı ölçüsünde Allah'ı anmalı' cevabını veriyor. Ama bizim aşağıda vereceğimiz rakamlar genelde ilgili ismin ebced hesabı yapılarak elde edilen rakamlar. "En güzel isimler Allah'ındır, o halde bu isimlerle O'na dua edin. O'nun isimleri konusunda haktan sapanları terk edin. Onlar işlediklerinin cezasını çekeceklerdir." (Ar'af, 180) "O'dur Allah, O'ndan başka yoktur ilah. En güzel isimler ve vasıflar O'nundur." (Taha, 8)
Her ismin kainatta bir karşılığı var
Prof. Dr. Abdulaziz Hatip (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi): Bazı müfessirlere göre "Âdem'e öğretilen isimler" de Esmâ-i Hüsnâ'dır. Yani bu mübarek isimlerin her biri kâinattaki bir fennin, bir ilim dalının hakikat ve temelini teşkil eder. Meselâ, hukuk ve adalet ilmi Adl ismine, iktisat ilmi Rezzak ismine dayanır. Böylece Hz. Adem'e, bütün ilmî ve fennî kemâlât, inkişaf ve terakkilerin özü, çekirdeği ve yeteneği tevdi edilmiştir. Adem neslinin geliştirdiği bütün maddî ve kevnî terakkiler,
bu ilk öğretimin güzel meyveleridir. Meleklere karşı insan nev'i olarak bize üstünlük kazandıran da budur.
Genç ve diri kalmak için El-Hayy...
Dr. Ender Saraç (Ayurveda uzmanı): Dünya gezegeninde her şey sonuçta bu 99 ismin tecellisidir. İnsanlarda bu esmaların tecellilerini farklı şekillerde görüyoruz. İnsanlar kendi üzerlerinde hangi esmaların tecellilerini görmek istiyorlarsa onu vird edinebilirler. Ama bazı esmalar kokteyl halinde zikredilebilir. Bu da sinerjik bir etki bırakır. Mesela 'Er-Rahman Er-Rahim, Ya Fettah Ya Rezzak beraber çekilebilir. Bir de benim çok sevdiğim bir anti ageng esması var. El-Hayy... Genç ve diri kalmak için çekilebilir.
İnsanoğlu, bu isimlere muhtaçtır
Süleyman Sargın (Kürsü sayfası editörü): İnsan Esmâ-i İlahiye ile devamlı bir münasebet içindedir. Onun Esmâ-i İlahiye'ye dayanarak, kendisinde hâkim olan ismi vird edinip her gün çekmesi, o insanın dualarının kabulüne ve mânevî terakki adına ilerlemesine vesile olabilir. İnsan, Allah'ın sıfatlarını bildiren isimlere muhtaçtır. Kişi, çeşitli durumlarda vaziyetine en münasip olan bir ismiyle Rabb'ine niyazda bulunmak ister. Bu isimlerin olmaması halinde insanın O'nunla irtibatı eksik kalır.
ESMA-ÜL HÜSNA (ALLAH'IN 99 İSMİ) VE TÜRKÇE KARŞILIĞI
• 1-ALLAH Her şeyin gerçek mabudu
• 2-RAHMAN Dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran
• 3-RAHİM Ahirette yalnız dostlarına rahmet edecek
• 4-MELİK Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı
• 5-KUDDÜS C.C. Bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran
• 6-SELAM Her türlü tehlikeden kullarını selamette kılan
• 7-MÜMİN Kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına güven veren
• 8-MÜHEYMİN Bütün varlıkları ilim ve kontrolu altında tutan
• 9-AZİZ Sonsuz izzet sahibi olan
• 10-CEBBAR C.C. İstediğini zorla yaptıran
• 11-MÜTEKEBBİR Sonsuz büyüklük ve azamet sahibi
• 12-HALİK Her şeyi yoktan yaratan
• 13-BARİ Eşyayı ve herşeyin aza, cihazatını birbirine uygun yaratan
• 14-MUSAVVİR Her varlığa münasip şekil giydiren
• 15-GAFFAR C.C. Çok affeden
• 16-KAHHAR Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden
• 17-VEHHAP Bol bol hediyeler veren
• 18-REZZAK Bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran
• 19-FETTAH Her şeyi hikmetle açan
• 20-ALİM C.C. Her şeyi hakkıyla bilen
• 21-KABİD İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan
• 22-BASİT İstediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten
• 23-RAFİD İstediği kulunu şeref sahibi iken rezil rüsvay eden
• 24-RAFİ Dilediklerinin mertebesini yükselten
• 25-MUİZZ C.C. İstediğine izzet veren ve şereflendiren
• 26-MÜZİLL İstediğini zelil kılan
• 27-SEMİ Gizli açık her sesi işiten
• 28-BASİR Her şeyi bütün incelikleriyle gören
• 29-HAKEM Hükmeden hakkı yerine getiren
• 30-ADL C.C. Tam adaletli, Allah adildir zalimleri sevmez
• 31-LATİF Lutfu keremi bol olan
• 32-HABİR Her şeyden haberdar olan
• 33-HALİM Yaratıklarına son derece yumuşak muamele eden
• 34-AZİM Kendisine büyük ümitler beslenen
• 35-GAFUR C.C. Kullarının günahlarını bağışlayan
• 36-ŞEKUR Rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan
• 37-ALİYY Her şeyiyle yüce olan
• 38-KEBİR Varlığının kemaline hudut yoktur
• 39-HAFIZ Her şeyi muhafaza eden
• 40-MUKİT C.C. Her türlü mahlukata münasip rızık veren
• 41-HASİB Kullarının bütün fiillerinin hesabını gören
• 42-CELİL Yücelik ve ululuk sahibi
• 43-KERİM İyilik ve ikramı bol olan
• 44-RAKİB Bütün varlıklar üzerinde gözcü
• 45-MUCİB C.C. Kullarının dualarına cevap veren
• 46-VASİ İlim ve insanı her şeyi içine alan
• 47-HAKİM Her şeyi yerli yerinde yapan
• 48-VEDÜD İtaatkar kullarını çok seven
• 49-MECİD Azamet şeref ve hakimiyeti sonsuz
• 50-BAİS C.C. Peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten
• 51-ŞEHİD Kullarının her yaptığını gören
• 52-HAKK Varlığı hiç değişmeden duran, daima sabit
• 53-VEKİL Kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan
• 54-KAVİY Güç ve kuvveti sonsuz olan
• 55-METİN C.C. Hiçbirşey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen
• 56-VELİY Müminlerin dostu olan
• 57-HAMİD En çok övülen ve en çok övgüye layık olan
• 58-MUHSİ Her şeyin sayısını bir bir bilen
• 59-MÜBDİ Mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan
• 60-MÜİD C.C. Mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten
• 61-MUHYİ Canlılara hayat veren
• 62-MÜMİT Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan
• 63-HAYY Gerçek hayat sahibi olan
• 64-KAYYUM Gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan
• 65-VACİD C.C. İstediğini bulan
• 66-MACİD Sonsuz şan ve yücelik sahibi
• 67-VAHİD İsimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan
• 68-SAMED Her şey kendisine muhtaç, O kimseye muhtaç değil
• 69-KADİR Sonsuz kudret sahibi olan
• 70-MUKTEDİR C.C. Her şeye gücü yeten
• 71-MUKADDİM Dilediğini öne geçiren
• 72-MUAHHİR İstediğini arkaya bırakan
• 73-EVVEL Herşeyden önce olan
• 74-AHİR Herşeyden sonra olan
• 75-ZAHİR C.C. Varlığı apaçık görünen
• 76-BATIN Herşeyin iç yüzünden haberdar olan
• 77-VALİ Mahlukatın işlerini yoluna koyan
• 78-MÜTEALİ Ali, büyük
• 79-BERR Herkesten fazla iyilik yapan
• 80-TEVVAB C.C. Bütün tevbeleri kabul eden
• 81-MÜNTEKİN Suçluları müstehak oldukları cezaya çarptıran
• 82-AFÜVY Kullarını çok çok affeden
• 83-RAUF Kullarına çok şefkat edip esirgeyen
• 84-MALİKÜLMÜLK Hakiki mülk sahibi O dur. Dilediğine verir, dilediğinden alır
• 85-ZÜLCELALVELİKRAM Büyüklük, fazl ve kerem sahibi
• 86-MUKSİT Bütün işleri denk, birbirine uygun
• 87-CAMİ İstediğini istediği şekilde toplayan
• 88-GANİY Gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan
• 89-MUĞNİ Mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan
• 90-MANİ C.C. İstediği şeyin meydana gelmesine engel olan
• 91-DARR Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan
• 92-NAFİ Faydalı şeyleri yaratan
• 93-NUR Alemleri, istediği simaları ve gönülleri
• 94-HADİ Kullarına hidayet veren
• 95-BEDİ C.C. Eser ve insanıyla varlığı apaçık görünen
• 96-BAKİ Varlığının sonu olmayan
• 97-VARİS Bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi
• 98-REŞİD Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran
• 99-SABUR C.C. Asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden
• C.C.(Celle Celalühü)

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren İlmi Dua - Dini Rehberiniz sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.